แบบสำรวจข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนา e-Government Day ครั้งที่ ๒
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
สถานที่: ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครการสัมมนาผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำหรับพัฒนา Smart Government for Smart Thailand
วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา ถึง 2 พฤศจิกายน 2555
สถานที่: ณ โรงแรม ฟูราม่า จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรีหลักสูตรที่ ๔: การจัดทำสถาปัตยกรรมด้านระบบงาน และด้านเทคโนโลยี (สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
สถานที่: อาคารมัลติมีเดีย ชั้น ๒ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารเผยแพร่

kkkkkkkk